Vi har merket at du bruker en nettleser som ikke støttes. TripAdvisor-nettstedet vises kanskje ikke riktig.
Vi støtter følgende nettlesere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Juridiske merknader og vilkår for TripAdvisor

Velkommen til webområdet no.TripAdvisor.com (“Webområdet”). Formålet med dette Webområdet er utelukkende å hjelpe kunder med å innhente informasjon om reiser, legge ut kommentarer i tilknytning til reiser og delta i interaktive reisefora. Med “vi”, “oss”, “vår” og “TripAdvisor” menes TripAdvisor LLC, TripAdvisor Ltd. og våre samarbeidspartnere og webområder (samlet kalt “TripAdvisor”). Med “deg” menes kunden som besøker Webområdet og/eller bidrar med innhold på dette Webområdet.

Dette Webområdet er tilgjengelig for deg ved at du helt og holdent aksepterer alle vilkårene og merknadene som er fremsatt nedenfor (samlet kalt “Avtalen”). Ved å åpne eller bruke dette Webområdet på en hvilken som helst måte, aksepterer du å være bundet av Avtalen. Vennligst les Avtalen nøye. Dersom du ikke aksepterer alle disse vilkårene, har du ikke rett til å bruke dette webområdet. Pass på å gå tilbake til denne siden med jevne mellomrom for å se den mest oppdaterte versjonen av Avtalen. Vi forbeholder oss retten til når som helst etter eget skjønn å endre eller på annen måte modifisere Avtalen i henhold til vilkårene herunder, og du utrykker ditt samtykke til den oppdaterte og endrede Avtalen ved å fortsette å bruke dette Webområdet.

BRUK AV WEBOMÅRDET

Som en betingelse for din bruk av dette Webområdet, garanterer du at (i) all informasjon som du tilbyr på dette Webområdet, er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig, (ii) dersom du har en TripAdvisor.co.uk-konto, at du vil ivareta kontoinformasjonen og overvåke og ta fullt ansvar dersom andre enn deg bruker kontoen din, (iii) du er over 13 år dersom du registrerer deg for en konto og bidrar på webområdet; (iv) har myndighet til å inngå denne avtalen, og til å bruke dette Webområdet i henhold til vilkårene i denne avtalen.

TripAdvisor har ikke til hensikt å samle inn informasjon fra personer under 13 år. Vi forbeholder oss retten etter eget skjønn til når som helst og uansett årsak å nekte personer tilgang til dette Webområdet og tjenestene, herunder, men ikke begrenset til, mislighold av denne Avtalen.

Kopiering, overføring, gjengivelse, publisering eller videreformidling av innhold eller deler av innhold på Webområdet er strengt forbudt uten skriftlig samtykke på forhånd fra TripAdvisor. Du kan kontakte TripAdvisor vedrørende slike forespørsler på følgende adresse:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
141 Needham Street
Newton, MA 02464, USA

Brukere av dette Webområdet blir ikke belastet med kostnader for bruk av dette Webområdet i henhold til disse Vilkårene. Webområdet inneholder imidlertid koblinger til tredjeparts webområder som drives og eies av uavhengige tjenesteleverandører og forhandlere. På slike tredjeparters webområder kan bruk av bestemt materiale eller innhold på webområdet koste penger. Du må derfor foreta de undersøkelsene du føler er nødvendig eller passende før du fortsetter en transaksjon med en tredjepart for å finne ut om tjenesten koster penger. Dersom TripAdvisor oppgir informasjon om betaling på Webområdet, er denne informasjonen bare i informasjonsøyemed. TripAdvisor garanterer på ingen måte at denne informasjonen er korrekt, og er på ingen måte ansvarlig for innhold eller tjenester fra webområder fra tredjeparter.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen på dette Webområdet (herunder, men ikke begrenset til, meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, kart, ikoner, programvare, kode eller annet materiale) samt infrastrukturen som brukes til å tilby slikt innhold og informasjon er vår eiendom. Du samtykker til ikke å endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, gjengi, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider av, overføre eller selge eller videreselge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som innhentes fra eller gjennom dette Webområdet. I tillegg samtykker du til følgende:

 • (i) Ikke bruke dette Webområdet eller dets innhold til noe kommersielt formål;
 • (ii) Ikke åpne, overvåke eller kopiere innhold eller informasjon på dette Webområdet ved hjelp av en robot eller andre automatiske metoder som spider og scraper eller manuelle prosesser til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss;
 • (iii) Overholde begrensingene i alle automatiske topptekster om unntak på dette Webområdet og ikke omgå eller unngå andre tiltak som er iverksatt for å forhindre eller begrense tilgang til dette Webområdet;
 • (iv) Ikke utføre noen handlinger som etter vårt skjønn medfører, eller som kan medføre, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;
 • (v) Ikke opprette koblinger til underliggende sider på dette Webområdet til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss; eller
 • (vi) Ikke "ramme inn", "speile" eller på noen annen måte inkorporere deler av dette Webområdet på et annet webområde uten å innhente skriftlig tillatelse fra oss på forhånd.
 • (vii) Ikke forsøke å endre, oversette, tilpasse, redigere, dekompilere, desassemblere eller foreta omvendt kompilering (reverse engineer) av programvare som brukes av TripAdvisor i forbindelse med Webområdet eller tjenestene

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

TripAdvisor er opptatt av personvern. Personopplysninger som du legger ut på Webområdet, blir benyttet i henhold til våre retningslinjer for personvern. Klikk her for å vise våre retningslinjer for personvern.

ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUK AV ANDRE INTERAKTIVE OMRÅDER

Vi setter pris på å høre fra deg. Vær oppmerksom på at ved å sende inn innhold til dette Webområdet via e-post, innlegg på Webområdet eller lignende, herunder alle hotellanmeldelser, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer og lignende i enhver innsendelse (samlet kalt “Innsendelser”), gir du TripAdvisor og dets samarbeidspartnere en ikke-ekslusiv, gratis, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig dellisensierbar rett til å (a) bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, lage avledede arbeider fra og offentlig vise og utføre slike Innsendelser i hele verden i et hvilket som helst medium, eksisterende eller fremtidig; og (b) bruke navnet som du oppgir i forbindelse med slike Innsendelser. Du samtykker herved til at TripAdvisor etter eget skjønn kan velge å benytte dine kommentarer eller anmeldelser. Videre gir du TripAdvisor rett til å rettslig forfølge enhver person eller enhet som ikke overholder dine eller TripAdvisors rettigheter i forbindelse med Innsendelsen ved mislighold av denne Avtalen. Du erkjenner og samtykker i at Innsendelser er ikke-konfidensielle og at du har fulle rettigheter til disse.

TripAdvisor kan ikke redigere eller kontrollere meldinger fra brukere som legges ut eller distribueres på dette Webområdet, herunder i chatrooms (samtalerom), på oppslagstavler eller i andre kommunikasjonsfora, og TripAdvisor er på ingen måte ansvarlig for slike brukermeldinger. TripAdvisor forbeholder seg imidlertid retten til å fjerne enhver brukermelding og/eller innhold på Webområdet uten varsel etter eget skjønn.

Webområdet kan inneholde diskusjonsfora, oppslagstavler, tjenester for anmeldelser eller andre fora der du eller tredjeparter kan legge ut anmeldelser av reiser eller annet innhold, meldinger, materiale eller andre elementer på Webområdet ("Interaktivt område"). Dersom TripAdvisor tilbyr slike Interaktive områder, er du selv ansvarlig for din bruk av slike Interaktive områder, og bruk av slike områder skjer på eget ansvar. Ved å bruke Interaktive områder samtykker du uttrykkelig til å ikke legge ut, laste opp, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere gjennom Webområdet, noe av det følgende:

 1. Meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, kode eller annet materiale ("Innhold") som er falsk, ulovlig, misvisende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, upassende, usømmelig, trakasserende eller som oppfordrer til trakassering av andre personer, som er truende, invaderer andres privatliv eller krenker andres reklamerettigheter, som er støtende, provoserende, straffbart eller upassende på annen måte;
 2. Innhold som er åpenbart krenkende for det elektroniske samfunnet, som innhold som oppfordrer til rasisme, fanatisme, hat eller fysisk skade på en gruppe eller enkeltpersoner;
 3. Innhold som fremsetter, oppfordrer til eller fremmer instruksjoner for en handlemåte som er ulovlig, kriminell, som medfører sivilrettslig ansvar, krenker en annen parts rettigheter i et hvilket som helst land i verden, eller som på andre måter vil medføre ansvar eller bryte en lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, herunder, uten begrensning, forskriftene fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller regler fra noen tilsynsmyndighet, herunder, men ikke begrenset til, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange;
 4. Innhold som gir instruksjoner for ulovlig virksomhet, som produksjon eller kjøp av ulovlige våpen, invadering av andres privatliv eller produksjon av eller tilbud om datavirus;
 5. Innhold som kan krenke patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, copyright eller immaterielle rettigheter eller eiendomsrett av noe slag, og spesielt innhold som oppfordrer til ulovlig eller uautorisert kopiering av andre personers arbeid som er beskyttet av copyright, som å tilby piratkopier av dataprogrammer eller koblinger til slike, tilby informasjon for å omgå kopisperrer installert av produsenten, eller tilby piratkopiert musikk eller koblinger til privatkopierte musikkfiler;
 6. Innhold som parodierer en person eller enhet eller på annen måte uriktig fremstiller din tilknytning til en person eller enhet, herunder TripAdvisor;
 7. Uoppfordret reklame eller “masseutsendelser (spamming)”, overføring av "søppel-e-post", "kjedebrev," politiske kampanjer, reklame, konkurranser, lotterier eller anmodninger;
 8. Innhold som inneholder aktiviteter og/eller salg uten å innhente skriftlig samtykke fra oss på forhånd, til for eksempel konkurranser, lotterier, byttehandel, reklame og pyramidespill;
 9. Private opplysninger om noen tredjepart, inkludert, uten begrensning, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kredittkortnummer.
 10. Innhold som inneholder begrensninger eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder (sider som ikke er koblet til eller fra andre tilgjengelige sider);
 11. Virus, ødelagte data eller andre skadelige, nedbrytende eller ødelagte filer;
 12. Innhold som ikke er relatert til emnet på det Interaktive området der innholdet legges ut, eller
 13. Innhold eller koblinger til innhold som etter TripAdvisors egen vurdering, (a) ikke overholder de ovennevnte punktene, (b) er upassende, (c) forhindrer eller begrenser andre personer i bruke eller benytte seg av de Interaktive områdene eller Webområdet, eller (d) som kan påføre TripAdvisor eller dets samarbeidspartnere eller dets brukere skade eller ansvar av noe slag.

TripAdvisor påtar seg intet ansvar for noe Innhold som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller av noen tredjepart eller for noe tap eller skade på slik materiale, TripAdvisor er heller ikke ansvarlig for feil, injurie, ærekrenkelser, utelatelser, usannheter, uanstendighet, pornografi eller blasfemi som kan forekomme. Som leverandør av interaktive tjenester er ikke TripAdvisor ansvarlig for noen uttalelser, fremstillinger eller innhold fra brukere i et offentlig forum, på en personlige hjemmeside eller annet Interaktivt område. Selv om TripAdvisor ikke har noen plikt til å sortere, redigere eller overvåke Innholdet som legges ut eller distribueres via et Interaktivt område, forbeholder TripAdvisor seg retten etter eget skjønn å fjerne, sortere eller redigere Innhold som er lagt ut eller lagret på Webområdet uten varsel til enhver tid uansett årsak, og du har selv det hele og fulle ansvar for å lage reservekopier av og erstatte Innhold som du legger ut eller lagrer på Webområdet på egen bekostning.

Dersom det fastslås at du har ideelle rettigheter (herunder ” rights of attribution or integrity”) til Innholdet, erklærer du herved at (a) du ikke krever at eventuell personlig identifiserbar informasjon brukes sammen med Innholdet eller avledede arbeider av eller oppgraderinger av dette; (b) du har ingen innvendinger til TripAdvisor eller dets lisenstakere, etterfølgere og utvalgtes publisering, bruk, endring, sletting og benyttelse av Innholdet av; (c) du frasier deg til evig tid og aksepterer ikke å kreve eller hevde din rett til noen eller alle ideelle rettigheter som forfatter til noe Innhold i den grad det er tillatt ved lov; og (d) du fritar TripAdvisor, dets lisensinnehavere, etterfølgere og utvalgte alltid for krav som du ellers kan gjøre gjeldende mot TripAdvisor i kraft av slike moralske rettigheter.

Enhver bruk av de Interaktive områdene eller andre deler av Webområdet som ikke overholder det ovennevnte, anses som et brudd på disse vilkårene for Webområdet og kan blant annet føre til opphør av eller avbrudd i din rett til å bruke de Interaktive områdene og/eller Webområdet. For å kunne oppfylle rettmessige offentlige krav, stevninger eller rettskjennelser, for å beskytte TripAdvisors systemer og kunder, eller for å sikre integriteten og driften av TripAdvisors forretningsvirksomhet og systemer kan TripAdvisor få tilgang til og fremlegge informasjon som anses som nødvendig eller passende, herunder, uten begrensning, informasjon om brukerprofiler (dvs. navn, e-postadresse, etc.), IP-adresser og trafikkinformasjon, brukshistorikk og Innhold som er lagt ut. TripAdvisors rett til å fremlegge slik informasjon skal gå foran ethvert vilkår i TripAdvisors retningslinjer for personvern.

REISEMÅL

Selv om de fleste reiser, herunder reiser til utlandet, gjennomføres uten spesielle hendelser, innebærer reiser til visse steder høyere risiko enn andre. TripAdvisor anbefaler passasjerer å undersøke og sjekke eventuelle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som utstedes av myndighetene i Storbritannia, den Europeiske Union (EU) og fra myndighetene dit du skal reise, før du bestiller reiser til utlandet.

SELV OM TRIPADVISOR VISER INFORMASJON SOM ER RELEVANT FOR REISER TIL BESTEMTE REISEMÅL I UTLANDET, GARANTERER VI IKKE AT REISER TIL SLIKE DESTINASJONER ER ANBEFALT ELLER UTEN RISIKO, OG VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV REISER TIL SLIKE DESTINASJONER.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM PUBLISERES PÅ DETTE WEBOMRÅDET, KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER FEIL. TRIPADVISOR, DETS DATTERSELSKAPER OG SAMARBEIDSPARTNERE (SAMLET KALT "TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN ") GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN AV, OG FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR FEIL ELLER ANDRE MANGLER KNYTTET TIL INFORMASJONEN OG BESKRIVELSEN AV HOTELLER, FLY, BÅT, BIL OG EVENTUELLE ANDRE REISEPRODUKTER SOM VISES PÅ DETTE WEBOMRÅDET (HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, PRISER, BILDER, LISTE OVER HOTELLFASILITETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, ETC.),

TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN PÅTAR SEG INTET ANSVAR AV NOE SLAG FOR HENSIKTSMESSIGHETEN TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE PÅ DETTE WEBOMRÅDET (INNHOLD PÅ WEBOMRÅDE) ELLER DELER AV DETTE TIL NOE FORMÅL, OG INKLUDERING AV ELLER TILBUD OM PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DETTE WEBOMRÅDET ER INGEN GARANTI FOR ELLER ANBEFALING AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE OG ALLE SLIKE PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES"AS IS" (som den er) UTEN GARANTI AV NOE SLAG. TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR AT DETTE WEBOMRÅDET, DETS SERVERE ELLER E-POST SOM SENDES FRA TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN, IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV FRASKRIVER TRIPADVISOR SEG HERVED ETHVERT ANSVAR OG FORBEHOLD MED HENSYN TIL INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG TJENESTENE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET.

TRIPADVISOR FRASKRIVER SEG OGSÅ ETTERTRYKKELIG ETHVERT ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN AV ELLER UTFORMINGEN AV INNHOLDET PÅ WEBOMRÅDET.

INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE TRIPADVISORS ANSVAR FOR (I) DØD ELLER PERSONSKADER SOM FØLGE AV FORSØMMELSE; (II) BEDRAGERI ELLER (III) FORSETTLIG MISLIGHOLD ELLER GROV UAKTSOMHET; ELLER (IV) ETHVERT ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES UNDER GJELDENDE LOV.

I HENHOLD TIL DET OVENNEVNTE SKJER DIN BRUK AV WEBOMRÅDET PÅ EGET ANSVAR, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHET ER TRIPADVISOR MEDIA-GRUPPEN (DETS LEDERE, STYRE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER) ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNING, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIG SKADE, SPESIELL SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER NOE TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA, KONTRAKTER, PENGEBRUK, ELLER TAP ELLER ERSTATNING SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL FORSTYRRELSER I FORRETNINGSDRIFTEN AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL DIN TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET ELLER TIL FORSINKELSE ELLER MANGEL PÅ TILGANG ELLER BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN TILLIT TIL VÅRE STANDPUNKT SOM VISES PÅ DETTE WEBOMRÅDET; EVENTUELLE DATAVIRUS, INFORMASJON, PROGRAMVARE, SIDER SOM DET ER KOBLINGER TIL, PRODUKTER OG TJENESTER SOM ANSKAFFES GJENNOM DETTE WEBOMRÅDET ELLER SOM FØLGER AV TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET) ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHETSANSVAR, KONTRAKTSANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER LIGNENDE, OG SELV OM TRIPADVISOR ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT ANSVAR.

DISSE VILKÅRENE OG DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER IKKE FOR PRESEPTORISKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM IKKE KAN FRAVIKES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Ansvarsbegrensningen gjenspeiler fordelingen av risiko mellom partene. Begrensningene som angis i denne delen, skal gjelde selv om deler av disse vilkårene anses som ugyldige i forhold til det opprinnelige formålet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene skal tjene til fordel for TripAdvisor Media-gruppen.

SKADELØSHOLDELSE

Du samtykker til å forsvare og holde TripAdvisor og dets tilknyttede selskaper og deres ledere, styre, ansatte og agenter skadesløse for ethvert krav, rettskrav, begjæring, erstatningskrav, tap, bøter eller andre kostnader eller utgifter av ethvert slag, herunder, men ikke begrenset til rimelige juridiske omkostninger og regnskapsomkostninger for tredjeparter som følge av:

 • (i) ditt mislighold av denne Avtalen eller dokumentene som det refereres til i denne Avtalen;
 • (ii) at du ikke overholder loven eller en tredjeparts rettigheter; eller
 • (iii)din bruk av dette Webområdet.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTS WEBOMRÅDER

Dette Webområdet kan inneholde hyperkoblinger til webområder som driftes av andre parter enn TripAdvisor. Slike hyperkoblinger er kun tatt med i informasjonsøyemed. Vi har ingen kontroll over slike webområder og er ikke ansvarlig for innholdet, personvernet eller andre rutiner på slike webområder. Det er også opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at koblinger du velger eller programvare du laster ned (enten det er fra dette Webområdet eller andre webområder), ikke inneholder elementer som virus, ormer, trojanske hester, feil eller andre elementer av ødeleggende karakter. Vår inkludering av hyperkoblinger til slike webområder innebærer ingen godkjennelse av materialet på slike webområder eller noen tilknytning til slike operatører. I enkelte tilfeller kan du få spørsmål på tredjeparters webområder om å koble din TripAdvisor- profil til en profil på en tredjeparts webområde. Du velger selv om du vil gjøre dette, og sammenkoblingen av denne informasjonen til webområdet fra tredjeparter kan når som helst deaktiveres igjen.

PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ DETTE WEBOMRÅDET

Med mindre noe annet er oppgitt, er materialet på webområdene bare ment å gi informasjon om og å reklamere for TripAdvisors tjenester, webområder, partnere og andre produkter som er tilgjengelige i USA, dets territorium, kolonier og protektorater. TripAdvisors webområder er underlagt og driftes av TripAdvisor fra dets kontorer i staten Massachusetts i USA. TripAdvisor gir ingen garantier for at materiale på TripAdvisors webområder er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor USA. De som velger å koble seg til TripAdvisors webområde fra andre steder enn USA, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlig for å overholde lokale lover, dersom og i den grad lokale lover er gjeldende. Programvare fra TripAdvisors webområder er underlagt eksportreguleringer i USA. Ingen programvare fra TripAdvisors webområder kan lastes ned eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres (a) til (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har et handelsforbud mot, eller (b) til noen på listen over spesielt utvalgte statsborgere (Specially Designated Nationals) fra det amerikanske finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller tabellen fra handelsdepartementet (U.S. Commerce Department’s Table of Deny Orders). Ved å bruke TripAdvisors webområder garanterer du at du ikke befinner deg i, kontrolleres av eller er statsborger eller innbygger i et slikt land eller er på noen slik liste.

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra TripAdvisors webområder ("Programvare") er opphavsrettslig beskyttet arbeid for TripAdvisor eller TripAdvisors samarbeidspartnere eller annen programvare fra tredjeparter slik det er angitt. Din bruk av slik Programvare er underlagt vilkårene i eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere eller bruke Programvare som har en lisensavtale før du aksepterer vilkårene i Lisensavtalen. For Programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette Webområdet som ikke har en Lisensavtale, gir vi deg herved som bruker, en begrenset, personlig, ikke-overførbar lisens til å bruke Programvaren for å vise og ellers bruke dette Webområdet i henhold til disse vilkårene og ikke til noe annet formål.

Vær oppmerksom på at Programvare, inkludert, uten begrensning, all HTML-, XML-, Java-kode og Active X-kontroller som finnes på dette Webområdet, eies av TripAdvisor og/eller dets samarbeidspartnere, og den er beskyttet av åndsverkslover og internasjonale traktatbestemmelser. Enhver gjengivelse eller videreformidling av Programvaren er uttrykkelig forbudt og kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar. Overtredelser straffes med strengest mulig straff.

UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE ER DET UTTRYKKELIG FORBUDT Å KOPIERE ELLER GJENGI PROGRAMVAREN PÅ ER EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE GJENGIVELSE ELLER REDISTRIBUSJON. PROGRAMVAREN ER KUN GARANTERT GJENNOM VILKÅRENE I EN EVENTUELL LISENSAVTALE.

VALUTAKONVERTERING

Valutakursene er basert på forskjellige offentlig tilgjengelige kilder, og de er kun ment å være veiledende. Kursene er ikke bekreftet som nøyaktige, og de faktiske kursene kan variere. Valutanoteringene blir ikke alltid oppdatert daglig. Informasjon som leveres av dette programmet, antas å være nøyaktig, men TripAdvisor og/eller dets tilknyttede selskaper garanterer ikke for slik nøyaktighet. Dersom du skal bruke denne informasjonen i kommersielle sammenhenger, anbefaler vi at du rådfører deg med en kvalifisert fagperson som kan bekrefte valutakursene. Vi garanterer ikke for bruk av denne informasjonen til noe annet formål enn til eget bruk, og det er uttrykkelig forbudt å videreselge, videreformidle og bruke denne informasjonen til kommersielle formål.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innholdet på dette Webområdet er: ©2015 TripAdvisor. Alle rettigheter forbeholdes. TripAdvisor er ikke ansvarlig for innhold på webområder som driftes av andre parter enn TripAdvisor. TRIPADVISOR, uglelogoen og alle andre produkt- eller tjenestenavn eller slagord som vises på Webområdet, er registrerte varemerker og/eller varemerker for TripAdvisor og/eller dets leverandører eller lisenstakere, og de kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, verken i sin helhet eller deler av dem, uten skriftlig tillatelse fra TripAdvisor eller den relevante varemerkeinnehaveren på forhånd. I tillegg kan ikke utseendet og stilen på Webområdet, herunder alle topptekster, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript kommer servicemerket, varemerket og/eller produktdesignrettigheter for TripAdvisor kopieres, etterlignes eller brukes, verken helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra TripAdvisor. Alle andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller logoer som er nevnt på Webområdet, eies av sine respektive eiere. Henvisninger til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, med varenavn, varemerke, produsent, leverandør eller lignende, verken indikerer eller antyder TripAdvisors godkjennelse, støtte eller anbefaling.

Andre logoer og produkt- og selskapsnavn som omtales i denne avtalen, kan være et varemerke for sine respektive eiere.

VILKÅR FOR BRUK AV MOBILE

Deler av TripAdvisor Mobile-programvaren kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale, og TripAdvisor erkjenner bruken av denne. I tillegg kan spesielle vilkår gjelde for bruken av visse TripAdvisor Mobile-applikasjoner. Se Vilkår for bruk av Mobile for vilkår, betingelser og merknader som er knyttet til TripAdvisor Mobile-applikasjoner.

Prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale

TripAdvisor har prosedyrer for "varsling og fjerning" av ulovlig materiale. Dersom du har klager på eller innvendinger til materiale eller innhold, herunder brukermeldinger som legges ut på dette Webområdet, eller hvis du tror at materiale eller innhold som er lagt ut på dette Webområdet krenker en opphavsrett som du innehar, må du kontakte oss umiddelbart ved å følge vår prosedyre for varsling og fjerning av ulovlig materiale. Klikk her for å lese prosedyrene for varsling og fjerning av ulovlig materiale. Når du har fulgt disse prosedyrene, vil TripAdvisor med rimelighet gjøre det de kan for å fjerne ulovlig innhold innen rimelig tid.

Endringer

TripAdvisor kan til enhver tid endre, legge til eller slette disse vilkårene eller deler av disse vilkårene etter eget skjønn, når det anses som nødvendig av juridiske eller tekniske årsaker, eller som følge av endringer i tjenestene som tilbys, eller stilen eller layouten på Webstedet. Deretter gir du ditt uttrykkelige samtykke til å være bundet av disse endrede vilkårene.

TripAdvisor kan når som helst endre, stanse eller fjerne en hvilken som helst del av TripAdvisor-tjenesten, herunder enhver funksjon, database eller innhold. TripAdvisor kan også innføre begrensninger for enkelte funksjoner og tjenester, eller uten varsel og ansvar, begrense din tilgang til alle eller deler av TripAdvisors webområde på grunn av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker, for å forhindre uautorisert tilgang, tap og ødeleggelse av data, eller etter eget skjønn mener at du ikke overholder vilkår i denne avtalen eller andre lover og regler, og dersom det besluttes at tjenesten ikke lenger skal tilbys.

DERSOM DU FORTSETTER Å BRUKE TRIPADVISOR NÅ ELLER ETTER AT DET LEGGES UT ET VARSEL OM SLIKE ENDRINGER, TOKES DET SOM DIN AKSEPT AV SLIKE ENDRINGER.

Generelt

Dette Webområdet driftes av et amerikansk selskap, og denne Avtalen er underlagt lovgivningen i staten Massachusetts, USA. Du samtykker herved til eksklusiv jurisdiksjon og verneting i Massachusetts, USA og samtykker til at reglene og prinsippene som gjelder ved slike domstoler gjelder for alle tvister som oppstår i forbindelse med eller som følge av bruken av dette Webområdet. Du samtykker til at alle krav som du har mot TripAdvisor i forbindelse med eller som følge av bruk dette Webområdet, må fremlegges en kompetent domstol i staten Massachusetts. Bruk av dette Webområdet er uautorisert i enhver jurisdiksjon der ikke alle disse vilkårene er gjeldende, herunder, men ikke begrenset til, dette avsnittet. Det foregående skal ikke gjelde i den grad gjeldende lover i ditt land krever en annen lovgivning og/eller jurisdiksjon, og dette ikke kan utelukkes ved avtale.

Du aksepterer at det ikke er noe prosjektfellesskap, agentur, kompaniskap eller ansettelsesforhold mellom deg og TripAdvisor Media-gruppen og/eller dets tilknyttede selskaper som et resultat av denne Avtalen eller bruk av dette Webområdet.

Vår gjennomføring av denne Avtalen er underlagt gjeldende lover og rettslige prosesser, og ingenting som står skrevet i denne Avtalen skal begrense vår rett til å overholde rettspålegg eller rettslige begjæringer forespørsler knyttet til bruken av dette Webområdet eller informasjon som er gitt eller innhentet av oss i forbindelse med slik bruk. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, samtykker du i at du vil fremme ethvert krav eller søksmål som følge av eller i forbindelse med bruk av dette Webområdet innen to (2) år fra datoen da et slikt krav eller søksmål oppstod, hvis ikke blir dette kravet eller søksmålet ugjenkallelig frafalt.

Dersom det fastslås at deler av denne Avtalen er ugyldig eller ikke rettskraftig i henhold til gjeldende lov, herunder, men ikke begrenset til, garantbegrensninger og ansvarsfraskrivelser som er fremsatt ovenfor, skal den ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsen erstattes av en gyldig og rettskraftig bestemmelse som ligger så nær hensikten med den opprinnelige bestemmelsen som mulig, og de gjenværende bestemmelsene i Avtalen skal fortsette å gjelde.

Denne Avtalen (og eventuelle andre vilkår som det henvises til i Avtalen) utgjør hele avtalen mellom deg og TripAdvisor i forbindelse med dette Webområdet, og det erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, uavhengig av om den er elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom kunden og TripAdvisor med hensyn til dette Webområdet. En trykt versjon av denne Avtalen og av enhver merknad i elektronisk form, skal være tillatt i rettssaker eller forvaltningssaker basert på eller knyttet til denne Avtalen i samme grad og underlagt de samme vilkårene som andre bedriftsdokumenter og –registre som opprinnelig ble generert og ført i trykt form.

Disse vilkårene er tilgjengelig på språket til Webområdet. De bestemte vilkårene som du underskriver avtalen i henhold til, lagres ikke individuelt av TripAdvisor.

Det er ikke sikkert at Webområdet alltid er oppdatert, og vi er derfor ikke pålagt å registrere det som ”editorial product” i henhold til gjeldende lov.

Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, figurer og/eller data som nevnes på dette Webområdet, har ikke til hensikt å representere en person, et selskap, et produkt eller en hendelse i virkeligheten.

Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i denne Avtalen, forbeholdes.

Revidert: 6. juli 2009